اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهر،آبان و آذر ماه سال 1399)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهر،آبان و آذرماه سال 1399)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها (مهر،آبان و آذر ماه سال 1399)
ردیف  شماره پرونده      نام مالک موضوع پرونده شهرستان تاریخ نوع مصرف توضیح
1 7412 شرکت مجتمع سیمرغ میامی اصلاح کروکی میامی 99/7/1 صنعتی موافقت شد
2 4662 شرکت مرغداری زرین پر گرمسار تغییر محل گرمسار 99/7/2 سایر موافقت شد
3 2314 کلیه مالکین و حقابه بران قنات قربانعلی بیک ادامه حفاری شاهرود 99/7/2 کشاورزی موافقت شد
4 2378 احمد وثوقی و خانم زری کنشلو بهره برداری گرمسار 99/7/2 کشاورزی موافقت شد
5 2548/2 مصطفی زرنگار تغییر نوع مصرف سمنان 99/7/2 سایر موافقت شد
6 3271 کلیه مالکین چاه موضوع پروانه شماره 110/1301/432 مورخ 1370/05/15 بهره برداری گرمسار 99/7/2 کشاورزی موافقت شد
7 2991/2/2 حمیدرضا ایجی بهره برداری آرادان 99/7/2 کشاورزی موافقت شد
8 5968 سعید صادق زاده تغییر محل میامی 99/7/8 کشاورزی موافقت شد
9 3798 شرکت کشت و صنعت کویرکاران بهره برداری شاهرود 99/7/8 کشاورزی موافقت شد
10 4713 شرکت کشت و صنعت دیباج گستر بهره برداری دامغان 99/7/8 کشاورزی موافقت شد
11 6015 سید مجتبی موسوی تغییر محل مهدیشهر 99/7/9 کشاورزی موافقت شد
12 708 فرخ لقا پازوکی و مهین جورابلو بهره برداری گرمسار 99/7/9 کشاورزی عدم موافقت
13 100 استانداری سمنان تغییر محل سمنان 99/7/9 سایر موافقت شد
14 6471 شرکت تعاونی شماره 18 سمنان بهره برداری سمنان 99/7/9 کشاورزی موافقت شد
15 2199 گروه مشاع سلمان فارسی بهره برداری گرمسار 99/7/9 کشاورزی موافقت شد
16 7759 مهدی سلطانی اولیه-ایستگاه پمپاژ گرمسار 99/7/9 کشاورزی موافقت شد
17 3967 گروه مشاع مهدیه لایروبی سمنان 99/7/9 کشاورزی عدم موافقت
18 7750 غلامحسین پوریا حفر گرمسار 99/7/9 صنعتی موافقت شد
19 7754 غلامحسین پوریا حفر گرمسار 99/7/9 صنعتی موافقت شد
20 632/1 کشاورزان قریه دولت آباد بهره برداری آرادان 99/7/9 کشاورزی موافقت شد
21 7747 شرکت تولیدی و معدنی شهاب بلورین پویا حفر گرمسار 99/7/14 صنعتی موافقت شد
22 4011 شرکت تولیدی روستایی نردین کف شکنی میامی 99/7/15 کشاورزی موافقت شد
23 897 کلیه مالکین وحقابه بران قنات ابو تراب بهره برداری شاهرود 99/7/15 کشاورزی موافقت شد
24 1159 شرکت سهامی شکر بهره برداری شاهرود 99/7/15 کشاورزی موافقت شد
25 944/2/1 حسن سعیدی وسایر شرکا تغییر محل میامی 99/7/15 کشاورزی موافقت شد
26 5795 شرکت اب و فاضلاب استان سمنان تغییر محل میامی 99/7/15 شرب و بهداشت موافقت شد
27 242 حمید امنیان وسایر شرکا بهره برداری شاهرود 99/7/15 کشاورزی موافقت شد
28 2450 شرکت کشاورزی و دامپروری تپه دوغی بهره برداری شاهرود 99/7/15 کشاورزی موافقت شد
29 624/2 گروه مشاع شهید رجایی بهره برداری شاهرود 99/7/15 کشاورزی موافقت شد
30 941/1 کلیه مالکین وحقابه بران قنات نمد مال بهره برداری شاهرود 99/7/15 کشاورزی موافقت شد
31 5041/4/1 محمدحسن خنگال و سایر شرکا بهره برداری شاهرود 99/7/15 کشاورزی موافقت شد
32 1404 مالکین پلاک24اصلی قریه زیراب میامی بهره برداری میامی 99/7/22 کشاورزی موافقت شد
33 6607 مهدی احمدی پور کف شکنی گرمسار 99/7/22 صنعتی موافقت شد
34 6261 فرهاد کارخانه بهره برداری گرمسار 99/7/22 صنعتی موافقت شد
35 344 گروه مشاع امام حسین بهره برداری میامی 99/7/22 کشاورزی موافقت شد
36 2976 به شرح متن مصوبه کف شکنی گرمسار 99/7/22 کشاورزی عدم موافقت
37 1339 کلیه مالکین وحقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره6094/1301مورخ 65/4/20 بهره برداری میامی 99/7/22 کشاورزی موافقت شد
38 3860/1 مالکین اراضی پلاک ثبتی شماره 99فرعی از43اصلی احداث کوره جانبی دامغان 99/7/22 کشاورزی موافقت شد
39 1514 کلیه مالکین وحقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره1415/1301/400 مورخ92/12/27 بهره برداری میامی 99/7/22 کشاورزی موافقت شد
40 5085 کلیه مالکین وحقابه بران قنات بکران بهره برداری میامی 99/7/22 کشاورزی موافقت شد
41 6607 مهدی احمدی پور کف شکنی گرمسار 99/7/22 صنعتی موافقت شد
42 4313 کلیه مالکین وحقاب بران چشمه موسوم به چشمه نی اولیه-ایستگاه پمپاژ میامی 99/7/22 کشاورزی موافقت شد
43 4990 گروه مشاع ایثار گران بهره برداری شاهرود 99/7/23 کشاورزی موافقت شد
44 3136 شرکت کربنات سدیم تغییر محل سرخه 99/7/23 صنعتی موافقت شد
45 415 کلیه مالکین چاه موضوع پروانه شماره 60/1542/1301 مورخ 60/4/31 بهره برداری شاهرود 99/7/23 کشاورزی موافقت شد
46 4600 مدیریتکشاورزی شهرستان شاهرود بهره برداری شاهرود 99/7/23 کشاورزی موافقت شد
47 1457 41نفر از کشاورزان قریه صالح اباد بهره برداری شاهرود 99/7/23 کشاورزی موافقت شد
48 7745 مصطفی  امیر سرداری اولیه-ایستگاه پمپاژ گرمسار 99/7/30 کشاورزی موافقت شد
49 749 گروه مشاع شهید چمران  بهره برداری میامی 99/7/30 کشاورزی موافقت شد
50 1389 کلیه مالکین وحقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره127/1301/432 مورخ82/5/8 بهره برداری میامی 99/7/30 کشاورزی موافقت شد
51 7021 شرکت آب و فاضلاب استان سمنان حفر میامی 99/7/30 شرب و بهداشت موافقت شد
52 349 کلیه مالکین وحقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره61/671301 مورخ61/02/16 اصلاح کروکی شاهرود 99/8/20 کشاورزی موافقت شد
53 593 به شرح متن مصوبه لایروبی دامغان 99/8/20 کشاورزی عدم موافقت
54 6608 علی حاتمی و علی شجاعی کف شکنی میامی 99/8/20 کشاورزی موافقت شد
55 717 تعاونی مشاع شهید باهنر تغییر محل میامی 99/8/20 کشاورزی موافقت شد
56 7585 ورثه مرحوم ابوالحسن کیوان بهره برداری میامی 99/8/20 کشاورزی موافقت شد
57 7412 شرکت مجتمع سیمرغ میامی ادامه حفاری میامی 99/8/27 سایر موافقت شد
58 137-5 مخدومه امیر حسینی بهره برداری دامغان 99/8/27 کشاورزی موافقت شد
59 3496 به شرح متن مصوبه کف شکنی دامغان 99/8/27 کشاورزی موافقت شد
60 755 گروه مشاع شهید حسن بیکی کف شکنی دامغان 99/8/27 کشاورزی موافقت شد
61 3032 به شرح متن مصوبه تغییر محل گرمسار 99/8/27 کشاورزی موافقت شد
62 3233 کلیه مالکین وحقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره493/1301/432 مورخ 73/12/25  بهره برداری گرمسار 99/8/27 کشاورزی موافقت شد
63 2055 کلیه مالکین وحقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره5339/1301 مورخ 65/06/11  لایروبی دامغان 99/8/27 کشاورزی موافقت شد
64 4611 نعمت اله فرد محمدی کف شکنی دامغان 99/8/27 کشاورزی موافقت شد
65 6263 به شرح متن مصوبه کف شکنی گرمسار 99/8/27 صنعتی عدم موافقت
66 923 کلیه مالکین وحقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره61/5947/1301 مورخ 61/12/19 بهره برداری میامی 99/8/27 کشاورزی موافقت شد
67 762 تعاونی مشاع شهید نادعلی تغییر محل میامی 99/8/27 کشاورزی موافقت شد
68 58 شرکت تعاونی مرغ یک ایوان چکاوک افزایش دبی گرمسار 99/8/27 صنعتی موافقت شد
69 1132 مجتمع تولیدی و صنعتی شن و ماسه حبله رود بهره برداری گرمسار 99/8/27 صنعتی موافقت شد
70 3136 شرکت کربنات سدیم تغییر محل سرخه 99/8/28 صنعتی موافقت شد
71 2702 شرکت آب و فاضلاب استان سمنان تغییر محل دامغان 99/9/4 شرب و بهداشت موافقت شد
72 499 گروه مشاع شهدای مظلوم تغییر محل دامغان 99/9/4 کشاورزی موافقت شد
73 7430 حسن و حسین برزگری حفر میامی 99/9/4 سایر موافقت شد
74 7751 داود حاتمی کیا افزایش قدرت منصوبات آرادان 99/9/4 کشاورزی موافقت شد
75 3191 شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان کف شکنی مهدیشهر 99/9/5 صنعتی موافقت شد
76 3906 عین اله قلعه خندانی و سایر شرکاء بهره برداری سرخه 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
77 6880 کلیه مالکین و حقابه بران قنات نسکان تغییر محل سرخه 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
78 6823 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بهره برداری شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
79 84/5/8 مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان بهره برداری شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
80 956 کلیه مالکین و حقابه بران قنات محمد آباد بهره برداری شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
81 30/2/1 مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان تغییر محل شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
82 6768 شرکت آب و فاضلاب استان سمنان تغییر محل شاهرود 99/9/5 شرب و بهداشت موافقت شد
83 14 مرکز تحقیقات کشاورزی استان سمنان تغییر محل شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
84 274 گوه مشاع شهید منتظری بهره برداری شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
85 3121 کلیه مالکین و حقابه بران قنات اکبر آباد بهره برداری شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
86 693 گروه مشاع بیت المقدس بهره برداری شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
87 6619 کرمعلی نصرتی بهره برداری شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
88 2566 گروه مشاع اشرفی اصفهانی بهره برداری شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
89 7374 شرکت آب منطقه ای سمنان اصلاح کروکی سرخه 99/9/5 خدماتی موافقت شد
90 7720 غلامرضا نوروزی اولیه-ایستگاه پمپاژ مهدیشهر 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
91 2103/2/1 کلیه مالکین پلاک ثبتی شماره 6 فرعی از 12 اصلی تمدید مجوز شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
92 5359/2 کشاورزان قریه میغان  بهره برداری شاهرود 99/9/5 کشاورزی موافقت شد
93 965 گروه مشاع مدرس بهره برداری سرخه 99/9/12 کشاورزی موافقت شد
94 6334 هوشنگ ذوالفقارخانی بهره برداری شاهرود 99/9/12 کشاورزی موافقت شد
95 833 مالکین و بهره برداران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 6/1301/432 مورخ 74/01/15 بهره برداری سمنان 99/9/12 کشاورزی موافقت شد
96 1498/2 گروه مشاع شهید مفتح-بهشتی بهره برداری شاهرود 99/9/12 کشاورزی موافقت شد
97 6665 عزت اله پیوندی تغییر محل سرخه 99/9/12 صنعتی موافقت شد
98 2997 حمید میزان و خانم زهره موسی خانی تغییرنام سمنان 99/9/12 سایر موافقت شد
99 2643 کلیه مالکین  چاه موضوع پروانه بهره برداری بهینه شماره 527/1301/400 مورخ 88/04/07 تغییر محل شاهرود 99/9/12 کشاورزی موافقت شد
100 7212 به شرح متن مصوبه کف شکنی گرمسار 99/9/15 کشاورزی عدم موافقت
101 2976 حسین شمسی خانی تغییر گرمسار 99/9/15 کشاورزی موافقت شد
102 7760 شرکت تولیدی شن ماسه ایثارگران زیگورات حفر گرمسار 99/9/15 صنعتی موافقت شد
103 4736 پرویز ایمانی بهره برداری مهدیشهر 99/9/17 کشاورزی موافقت شد
104 6447 شرکت تعاونی تولیدی ویاندر بهره برداری مهدیشهر 99/9/17 کشاورزی موافقت شد
105 2803 کریم ایمانی و شرکاء بهره برداری مهدیشهر 99/9/17 کشاورزی موافقت شد
106 7679 منطقه ویژه اقتصادی سمنان افزایش دبی سمنان 99/9/17 صنعتی موافقت شد
107 4736 پرویز ایمانی بهره برداری مهدیشهر 99/9/17 کشاورزی موافقت شد
108 5430 کلیه مالکین و سهماداران چاه موضوع پروانه بهره برداری  شماره 1088/1301 مورخ 57/5/31 بهره برداری مهدیشهر 99/9/20 کشاورزی موافقت شد
109 4629 یوسف ایمانی فولادی بهره برداری مهدیشهر 99/9/20 کشاورزی موافقت شد
110 4148 ابراهیم محبوبی  بهره برداری مهدیشهر 99/9/20 کشاورزی موافقت شد
111 3304 شرکت آب و فاضلاب استان سمنان لایروبی گرمسار 99/9/25 شرب و بهداشت موافقت شد
112 5508 به شرح متن مصوبه تغییر محل دامغان 99/9/25 کشاورزی موافقت شد
113 2334 اکبر هنری لایروبی گرمسار 99/9/25 کشاورزی موافقت شد
114 6734 ابراهیم جاه پور تغییر محل میامی 99/9/25 کشاورزی عدم موافقت
115 1547 حسن عنابستانی بهره برداری آرادان 99/9/25 کشاورزی موافقت شد
116 3018/2 حمیدرضا فلاحی لایروبی گرمسار 99/9/25 کشاورزی موافقت شد
117 5322 کلیه کشاورزان زاوقان بهره برداری سمنان 99/9/26 کشاورزی موافقت شد
118 5055/3/3 شرکت فیروزدام بهره برداری مهدیشهر 99/9/26 کشاورزی موافقت شد
119 3920 گروه مشاع حضرت مهدی بهره برداری سرخه 99/9/26 کشاورزی موافقت شد
120 4819  عباس بلوکی فولادی بهره برداری مهدیشهر 99/9/30 کشاورزی موافقت شد
121 2634 کیومرث جوادیان و خانم زهرا معصومیان بهره برداری مهدیشهر 99/9/30 کشاورزی موافقت شد
122 5732 کلیه مالکین و حقابه بران قنات حسین آباد بهره برداری مهدیشهر 99/9/30 کشاورزی موافقت شد
123 4667 محمدرضا تعجبیان بهره برداری مهدیشهر 99/9/30 کشاورزی موافقت شد
124 4 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 504/1301/59 مورخ 1359/06/26 بهره برداری مهدیشهر 99/9/30 کشاورزی موافقت شد
125 4807 قدرت اله فولادی بهره برداری مهدیشهر 99/9/30 کشاورزی موافقت شد
126 529 عباس جوادیان و سایرورثه مرحوم اقبال جوادیان بهره برداری مهدیشهر 99/9/30 کشاورزی موافقت شد
کد خبر: 1724
  تاریخ خبر : 21 دی 1399
 ,واحد کمیسیون ها
 2892