اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهر،آبان و آذر ماه سال 1399)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهر،آبان و آذرماه سال 1399)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

  نتایج کمیسیون
  21 دی 1399
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(تیر،مرداد و شهریور ماه سال 1399)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(تیر،مرداد و شهریور ماه سال 1399)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

  نتایج کمیسیون
  28 مهر 1399
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(فروردین ،اردیبهشت و خرداد ماه سال 1399)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(فروردین ،اردیبهشت و خرداد ماه سال 1399)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

  نتایج کمیسیون
  11 مرداد 1399
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (دی، بهمن و اسفند ماه سال 1398)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (دی، بهمن و اسفند ماه سال 1398)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

  نتایج کمیسیون
  25 فروردین 1399
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهر،آبان و آذر ماه سال 1398)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهر،آبان و آذر ماه سال 1398)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

  نتایج کمیسیون
  21 دی 1398
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (تیر،مرداد و شهریور ماه سال 1398)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (تیر،مرداد و شهریور ماه سال 1398)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

  نتایج کمیسیون
  20 مهر 1398

جلسه رسیدگی به صدور پروانه ها تشکیل شد

جلسه رسیدگی به صدور پروانه ها بر موضوع ماده 4 آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب در تاریخ 8/7/98 با حضور کلیه اعضا در محل شرکت آب منطقه ای سمنان تشگیل گردید .

  نتایج کمیسیون
  شرکت آب منطقه ای سمنان
  9 مهر 1398
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(فروردین،اردیبهشت و خرداد ماه سال 1398)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(فروردین،اردیبهشت و خرداد ماه سال 1398)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

  نتایج کمیسیون
  13 تیر 1398
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(دی،بهمن و اسفند ماه سال 1397)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها(دی،بهمن و اسفند ماه سال 1397)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

  نتایج کمیسیون
  28 فروردین 1398
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهر،آبان و آذر ماه سال 1397)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهر،آبان و آذر ماه سال 1397)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

  نتایج کمیسیون
  3 بهمن 1397
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (تیر،مرداد و شهریور ماه سال 1397)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (تیر،مرداد و شهریور ماه سال 1397)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

  نتایج کمیسیون
  2 آبان 1397
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (فروردین،اردیبهشت و خرداد ماه سال 1397)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (فروردین،اردیبهشت و خرداد ماه سال 1397)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

  نتایج کمیسیون
  31 خرداد 1397
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (بهمن ماه و اسفند ماه سال 1396)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (بهمن ماه و اسفند ماه سال 1396)

  نتایج کمیسیون
  26 فروردین 1397
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آذر ماه و دی ماه سال 1396)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آذر ماه و دی ماه سال 1396)

  نتایج کمیسیون
  21 بهمن 1396
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهرماه و آبان ماه سال 1396)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهرماه و آبان ماه سال 1396)

  نتایج کمیسیون
  25 آذر 1396
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مردادماه وشهریورماه سال 1396)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مردادماه وشهریورماه سال 1396)

  نتایج کمیسیون
  15 مهر 1396
اعلام نتایج کمیسیون صدورپروانه ها (خردادماه و تیر ماه سال 1396)

اعلام نتایج کمیسیون صدورپروانه ها (خردادماه و تیر ماه سال 1396)

  نتایج کمیسیون
  16 مرداد 1396
اعلام نتایج کمیسیون (فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1396)

اعلام نتایج کمیسیون (فروردین ماه و اردیبهشت ماه سال 1396)

  نتایج کمیسیون
  24 خرداد 1396
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (بهمن ماه و اسفند ماه سال 1395)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (بهمن ماه و اسفند ماه سال 1395)

  نتایج کمیسیون
  26 فروردین 1396
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (دی ماه سال 1395)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (دی ماه سال 1395)

  نتایج کمیسیون
  20 بهمن 1395
اعلام نتایج کمیسیون آذر ماه سال 1395

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آذر ماه سال 1395)

  نتایج کمیسیون
  19 دی 1395
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آبان ماه سال 1395)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (آبان ماه سال 1395)

  نتایج کمیسیون
  22 آذر 1395
اعلام نتایج کمیسیون مهر ماه سال 1395

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مهر ماه سال 1395)

  نتایج کمیسیون
  25 آبان 1395
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (شهریور ماه سال 1395)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (شهریور ماه سال 1395)

  نتایج کمیسیون
  26 مهر 1395
اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مرداد ماه سال 1395)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (مرداد ماه سال 1395)

  نتایج کمیسیون
  27 شهریور 1395
اعلام نتایج کمیسیون تیر ماه سال 1395

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها تیر ماه سال 1395

  نتایج کمیسیون
  18 مرداد 1395
اعلام نتایج کمیسیون خرداد ماه سال 1395

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها خرداد ماه سال 1395

  نتایج کمیسیون
  20 تیر 1395
اعلام نتایج کمیسیون فروردین و اردیبهشت ماه سال 1395

اعلام نتایج کمیسیون فروردین و اردیبهشت ماه سال 1395

  نتایج کمیسیون
  3 خرداد 1395

اعلام نتایج کمیسون دی ماه 1392

  نتایج کمیسیون
  19 بهمن 1392
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 صفحه: