اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (دی، بهمن و اسفند ماه سال 1398)

اعلام نتایج کمیسیون صدور پروانه ها (دی، بهمن و اسفند ماه سال 1398)

نتایج کمیسیون صدور پروانه ها

ردیف  شماره پرونده        نام مالک موضوع پرونده شهرستان      تاریخ نوع مصرف توضیحات
1 406 کلیه شرکاء و مالکین مزرعه حاجی آباد دامنکوه تغییر محل دامغان 98/10/3 کشاورزی عدم موافقت
2 7601 یعقوب بیاتی حفر میامی 98/10/3 سایر موافقت شد
3 713/5/7 شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان  بهره برداری شاهرود 98/10/3 شرب و بهداشت موافقت شد
4 3837 شرکت کشاورزی و دامپروری صفائیه دشت اصلاح کروکی  سرخه 98/10/3 کشاورزی موافقت شد
5 7649 شرکت گاز استان سمنان اصلاح کروکی  سمنان 98/10/10 سایر موافقت شد
6 3863 شکراله نوری نسب بهره برداری سمنان 98/10/17 سایر موافقت شد
7 1326 گروه مشاع جهاد آباد شماره 9 تمدید مجوز گرمسار 98/10/17 کشاورزی موافقت شد
8 404 مدیریت آبفار شهرستان شاهرود تغییر محل شاهرود 98/10/17 شرب و بهداشت موافقت شد
9 6525 اسداله پور علی تغییر محل میامی 98/10/17 کشاورزی موافقت شد
10 6674 موسی بخشی زاده بهره برداری میامی 98/10/17 کشاورزی موافقت شد
11 652 گروه مشاع امیرالمومنین بهره برداری دامغان 98/10/17 کشاورزی موافقت شد
12 7326 شرکت مس کومه صنعت حفر شاهرود 98/10/17 صنعتی موافقت شد
13 1263 به شرح متن مصوبه لایروبی دامغان 98/10/17 کشاورزی عدم موافقت
14 4248 کلیه مالکین و حقابه بران قنات امیریه افزایش دبی دامغان 98/10/17 کشاورزی عدم موافقت
15 3039 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان ادامه حفاری شاهرود 98/10/17 شرب و بهداشت موافقت شد
16 4721 محمد ابراهیم صالحی برمی  کف شکنی دامغان 98/10/24 کشاورزی موافقت شد
17 35-5 شرکت خدماتی،کشاورزی،دامپروری و مرغداری فاتح شفق بهره برداری سمنان 98/10/24 کشاورزی موافقت شد
18 1318 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 153/1301/432 مورخ 72/8/10 کف شکنی گرمسار 98/10/24 کشاورزی موافقت شد
19 5760 به شرح متن مصوبه اصلاح مشخصات بهره برداری گرمسار 98/10/24 خدماتی موافقت شد
20 2006/1 کلیه مالکین و حقابه بران قنات معین آباد افزایش ساعت کارکرد دامغان 98/10/24 کشاورزی عدم موافقت
21 2820 شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان تمدید مجوز شاهرود 98/11/1 شرب و بهداشت موافقت شد
22 7727 محمد رحمانی ایستگاه پمپاژ-اولیه گرمسار 98/11/8 کشاورزی موافقت شد
23 603 عباسعلی خان محمدی تغییر محل دامغان 98/11/8 کشاورزی موافقت شد
24 1259 شرکت تولیدی شیمیایی کلران بهره برداری سمنان 98/11/16 صنعتی موافقت شد
25 5002/3 شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان کف شکنی شاهرود 98/11/16 شرب و بهداشت موافقت شد
26 6687 شرکت آب وفاضلاب شهری استان سمنان تمدید مجوز شاهرود 98/11/16 شرب و بهداشت موافقت شد
27 3273 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 818/1301 مورخ 53/6/14 اصلاح مشخصات بهره برداری گرمسار 98/11/19 کشاورزی موافقت شد
28 3252 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 1931/250 مورخ 46/2/9 بهره برداری گرمسار 98/11/23 کشاورزی موافقت شد
29 4085/1 کلیه مالکین پلاک ثبتی 18 اصلی بیدان بهره برداری سرخه 98/11/23 کشاورزی موافقت شد
30 3034 کلیه مالکین و حقابه بران قنات کلاته یعقوب تغییر محل دامغان 98/11/29 کشاورزی موافقت شد
31 99 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره س59/1301/994س  مورخ 59/9/7 تغییر محل شاهرود 98/11/29 کشاورزی موافقت شد
32 6163 مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام بهره برداری سمنان 98/11/29 کشاورزی موافقت شد
33 4239 رضا شفیع زاده برمی تجمیع دو حلقه چاه دامغان 98/11/29 کشاورزی عدم موافقت
34 5041/3/1 احمد رضایی و سایر شرکاء تغییر محل شاهرود 98/11/29 کشاورزی موافقت شد
35 1114 علی اکبر محمودی و سایر شرکاء کف شکنی میامی 98/11/29 کشاورزی موافقت شد
36 4913 حسن حسن بارانی تغییر محل میامی 98/11/29 کشاورزی موافقت شد
37 5171 کشاورزان کوشمغان تغییر محل سمنان 98/11/29 کشاورزی موافقت شد
38 2300 خانم عصمت گل محمدی بهره برداری میامی 98/12/11 کشاورزی موافقت شد
39 5041/4/1 محمد حسین خنکال و سایر شرکاء تغییر محل شاهرود 98/12/11 کشاورزی موافقت شد
40 7387 ابوالفضل صادقی لایروبی شاهرود 98/12/11 کشاورزی موافقت شد
41 7730 شمسعلی محبوبی طاهری بهره برداری مهدیشهر 98/12/11 کشاورزی موافقت شد
42 3958 شرکت کشاورزی سپید دم سمنان بهره برداری سمنان 98/12/11 کشاورزی موافقت شد
43 7733 شرکت محصولات غذایی علی بابا حفر شاهرود 98/12/11 خدماتی موافقت شد
44 7399 شرکت آب منطقه ای سمنان بهره برداری شاهرود 98/12/11 خدماتی موافقت شد
45 921/3/3 گروه مشاع شهید محمدی تغییر محل شاهرود 98/12/11 کشاورزی موافقت شد
46 5401 کشا.رزان قریه صوفی آباد بهره برداری سرخه 98/12/11 کشاورزی موافقت شد
47 2403 الله بخش فرخ زاده بهره برداری گرمسار 98/12/11 کشاورزی موافقت شد
48 3885 شرکت بره صحرای دامغان تغییر محل دامغان 98/12/20 کشاورزی عدم موافقت
49 5107 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 61/3391/1301 مورخ 61/8/22 بهره برداری میامی 98/12/20 کشاورزی موافقت شد
50 2131 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 11714/1301 مورخ 64/12/7 تغییر محل میامی 98/12/20 کشاورزی موافقت شد
51 836 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 5105/1301/432 مورخ 686/5 بهره برداری شاهرود 98/12/20 کشاورزی موافقت شد
52 5874 مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) تغییر محل گرمسار 98/12/20 کشاورزی موافقت شد
53 3810 اسماعیل سهرابی بهره برداری سرخه 98/12/20 خدماتی موافقت شد
54 3348/2/2 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 7644/1301 مورخ 65/8/18 بهره برداری آرادان 98/12/20 کشاورزی موافقت شد
55 7734 اسکندر اشرفی ایستگاه پمپاژ-اولیه آرادان 98/12/20 کشاورزی موافقت شد
56 4907 قربانعلی آبراهه بهره برداری میامی 98/12/20 کشاورزی موافقت شد
57 2877 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 60/4679/1301س مورخ 60/11/17 تغییر محل شاهرود 98/12/20 کشاورزی موافقت شد
58 7731 شرکت پر سپید پایتخت حفر گرمسار 98/12/26 صنعتی موافقت شد
59 207 گروه مشاع شهید مفتح بهره برداری شاهرود 98/12/26 کشاورزی موافقت شد
60 1318 کلیه مالکین و حقابه بران چاه موضوع پروانه بهره برداری شماره 153/1301/432 مورخ 72/8/10 تغییر محل گرمسار 98/12/26 کشاورزی موافقت شد
61 7656 شرکت گاز استان سمنان تمدید مجوز گرمسار 98/12/26 سایر موافقت شد
               
کد خبر: 1644
  تاریخ خبر : 25 فروردین 1399
  آخرین به‌روزرسانی : 25 فروردین 1399
 ,واحد کمیسیون ها
 756