هشتمین جلسه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای سمنان

هشتمین جلسه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای سمنان با موضوع سمینار پایانی قرارداد پژوهشی با عنوان " طراحی و ساخت آب شیرین کن بدون پساب " با حضور اعضاء کمیته تحقیقات ، داوران و کمیته راهبری تحقیقات و محققین پروژه / دانشگاه صنعتی شاهرود .

هشتمین جلسه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای سمنان با موضوع سمینار پایانی قرارداد پژوهشی با عنوان " طراحی و ساخت آب شیرین کن بدون پساب " با حضور اعضاء کمیته تحقیقات ، داوران و کمیته راهبری تحقیقات و محققین پروژه / دانشگاه صنعتی شاهرود .

کد خبر: 2133
  تاریخ خبر : 24 مهر 1402
 اخبار و روابط عمومی
 254