سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان

سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان به ریاست سید محمدرضا هاشمی ، استاندار سمنان.

سومین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی استان به ریاست سید محمدرضا هاشمی ، استاندار سمنان.

کد خبر: 2081
  تاریخ خبر : 28 تیر 1402
 اخبار و روابط عمومی
 166