شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سمنان برگزار شد

فرماندار سمنان گفت : توسعه کشت گلخانه ای و سامانه آبیاری نوین نیاز اساسی کشاورزی در این شهرستان در شرایط کم آبی است .

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای سمنان ، نادر فخری در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان سمنان بیان داشت : توسعه سامانه های نوین آبیاری در زمین های کشاورزی موجب افزایش بهره وری از منابع آب و خاک ، حفاظت کمی و کیفی از منابع پایه و تولید پایدار محصولات کشاورزی می شود .

وی ادامه داد : توسعه سامانه آبیاری نوین در اراضی زراعی و باغی شهرستان سمنان در الویت دستگاه های مرتبط باشد .

فخری گفت : با توجه به لزوم حفاظت از آب های زیرزمینی باید ساز و کاری فراهم شود که با نگاه کارشناسی برای سال های آینده نیز تصمیم گیری شود تا معیشت کشاورزی و دغدغه مندی امور آب لحاظ شود .

وی افزود : پیگیری تامین اعتبارات دولتی برای توسعه سامانه آبیاری نوین ، تبلیغ و ترویج فرهنگ آبیاری نوین ، الگوی کشت مناسب ، رصد نقاط ضعف و قوت طرح های اجرا شده ، تصمیم گیری جدید اجرای طرح ها بر اساس وضع موجود از مصوبات این جلسه بود .  

مدیر امور منابع آب شهرستان سمنان نیز در این نشست گفت : مدیریت منابع آبی ، نقش مهمی در فرآیند توسعه پایدار شهرستان در بخش های مختلف اقتصادی ، غذایی ، محیط زیست و تامین نیازهای پایه ای و اساسی مردم عزیزمان دارد .

داود دیواندری با اشاره به وضعیت منابع آبی افزود : باید با ترویج ، گسترش و فرهنگ درست استفاده کردن از آب علی الخصوص در بخش کشاورزی ، مدیریت صحیح منابع ارزشمند آبی را در سر لوحه امورات خود قرار دهیم .  

کد خبر: 1728
  تاریخ خبر : 11 بهمن 1399
 اخبار و روابط عمومی
 1182
  دیدگاه کاربران