آنچه درباره بازار آب باید بدانید

بازار آب چیست و فرآیند فعالیت در آن چگونه است؟ پاسخ همه سؤالات خود درباره بازار آب را در این متن بخوانید.

1- بازار سهم آب چیست؟ بستری قانونی نوین است که درآن خریدارانی از صنایع ، دارای مجوز ونیز دارای چاه آب مجاز و همچنین کشاورزانی که دارای چاه آب با شرایطی مطابق با ضوابط ورود به بازارآب،  اقدام به خربد و فروش سهم آب می شود.

2-کارگزار سهم آب کیست؟ شخصی حقیقی یا حقوقی ، دارای توانایی های تخصصی و فنی مورد صلاحیت  وزارت نیرو (شرکت مدیریت منابع آب ایران) و مراجع ذیصلاح، به عنوان رابط بین شرکت سهامی آب منطقه ای سمنان و خریداران و فروشندگان آب است .

3- چه کسانی می تواند صلاحیت کارگزاری بگیرند ؟ طبق شیوه نامه موجود در سایت شرکت آب منطقه ای هر شخص حقیقی و حقوقی براساس امتیاز مربوطه ارزیابی و در صورت احراز شرایط موردنیاز، گواهی صلاحیت کارگزاری برای او صادر می گردد.

4- خریداران بازارسهم آب چه کسانی هستند؟ صنایع موجود در سطح آبخوان سمنان که دارای پروانه بهره برداری از یک یا چند چاه را دارا هستند.

5- فروشندگان بازارسهم آب چه کسانی هستند؟ کشاورزان موجود در سطح آبخوان سمنان که دارای پروانه بهره برداری اصلاح و تعدیل شده چاه مجاز فعال باشند.

6- محدوده اجرای بازارسهم آب کجاست؟ درمرحله پایلوت آبخوان سمنان بالغ بر 543 کیلومتر مربع می باشد .

7- آیا از طریق بازار آب می تواند واحدصنعتی جدید راه اندازی کرد؟ خیر چون هدف از اجرای بازار تعادل بخشی آبخوان از طریق افزایش بهره وری کشاورزی و توانمند سازی کشاورزان با فروش آب به صنایع که دارای چاه آب مجاز باشد.

8- چاه خریداران و فروشندگان دربازارسهم آب چه الزاماتی باید داشته باشند؟ مهمترین شرایط چاه خریداران و فروشندگان سهم آب عبارتند از: داشتن مجوزبهره برداری ازچاه، داشتن آب مازاد برای فروشندگان، دارا بودن کنتور مدیریت پذیر به همراه قطع کن سالم و گواهی صحت عملکرد کنتور می باشد .

9- سهم آب سالیانه چیست؟ حجم مجوز آب قابل برداشت سالیانه از یک چاه مجاز که دارای پروانه بهره برداری معتبر را سهم آب سالیانه می گویند.

10- سهم آب سالیانه به چه صورت شارژ می شود؟ در چاه صنعتی بصورت سالیانه و در چاههای کشاورزی در دو نوبت نیمسال اول آبی 30% و در نیمسال دوم آبی 70درصد شارژ می شوند.

11- چه درصدی از حجم آب سالیانه قابل فروش است؟ در هر نیمسال آبی حداکثر 10 درصد از حجم شارژ آن نیمسال  قابل فروش می باشد.

12- آیا فروش آب صرفه جویی شده (حداکثر 10 درصد) توسط کشاورز در بازار آب تاثیری در شارژ سالیانه سال آینده دارد؟ خیر هر سال حجم آب سالیانه براساس پروانه بهره برداری معتبر شارژ می گردد.

13- تفاوت حضور در بازار در سال اول و سال دوم چیست؟ درسال اول مطابق با خوداظهاری کشاورزان و میزان تولیدکشاورزی ایشان عمل می گردد لیکن درسالهای بعد کشاورزان موظف هستند میزان تولید خود منطبق با الگوی کشت را با تائید مراجع ذی صلاح ارائه نمایند.

14- برای فروش سهم آب ضرورت دارد همه مالکین و بهره برداران چاه مراجعه کنند؟ خیر، معرفی نماینده مالکین و بهره برداران کفایت می کند.

15- خریدار چه حجمی از آب را از بازارسهم آب می تواند خریداری کند؟ به میزان 50 درصد حجمپروانه بهره برداری معتبر تا سقف 150 هزار متر مکعب در سال برای هر چاه.

16- خرید دائمی آب برای صنعت از طریق بازار امکانپذیر است؟ خیر، در بازار آب حجم در هر نیمسال جابجا می شود و برای خرید دائمی حجمی از چاه کشاورزی ، طبق دستورالعمل اصلاحی مواد 27 و 28 قانون توزیع عادلانه با هماهنگی امورآب شهرستان قابل انجام می باشد.

17- سهم آب خریداری شده به چه صورت ازفروشنده به خریدار انتقال می یابد؟ آب خریداری شده از شارژ کارت فروشنده کسر و به شارژ کارت خریدار اضافه می گردد.

18- مهلت مصرف سهم آب خریداری شده تا چه زمانی است؟ تا پایان نیمسال آبی که آب در آن نیمسال خریداری شده است.

19- قیمت معامله سهم آب چگونه تعیین میشود؟  قیمت توافقی است بین خریدار و فروشنده .

20- حق العمل کارگزار چگونه پرداخت می شود؟ بعد از شناسایی خریدار و فروشنده و دریافت تاییدیه معامله از شرکت آب منطقه ای، در زمان معامله، 10 درصد معامله از خریدار اخذ می گردد.

21- آیا همه حجم سهم آب معامله شده به حساب خریدار انتقال داده می شود؟ خیر ، حداکثر 75 درصد حجم سهم آب خریداری شده به حساب خریدار انتقال داده می شود.

22- آیا خریدار با هر فروشنده ای می تواند معامله کند؟ خیر ، حداکثر EC قابل خریداری برای خریدار معادل 150 درصد  EC  منبع آب خریدار و براساس زون بندی انجام شده، می باشد.

23- اگر EC فروشنده کمتر از 25 درصد از  EC منبع در اختیار خریدار بالاتر باشد چه مقدار به عنوان سهم آبخوان کسری گردد ؟ 25 درصد حجم مبادله

24- اگراختلاف  EC فروشنده و خریدار  بین 25 تا 50 درصد منبع باشد چه مقدار به عنوان سهم آبخوان کسر می گردد؟ معادل درصد اختلاف EC خریدار و فروشنده .

25- آبخوان سمنان برای بازار به چند ناحیه تقسیم شده است ؟ دو منطقه شرق و غرب رودخانه آبگرم  واقع در آبخوان سمنان

26- تفاوت این دو منطقه در چیست؟ خریداران منطقه شرق نمی توانند از فروشندگان منطقه غرب خریداری کنند ولی خریداران منطقه غرب می توانند از فروشندگان هر دو منطقه خریداری کنند.

27- خریداران و فروشندگان برای تکمیل مدارک و اعلام آمادگی حضور در بازار به کجا مراجعه کنند؟ شرکت آب منطقه ای سمنان ، امور آب سمنان و دفتر کارگزاری آب (در حال حاضر شرکت رهروان سپهر اندیشه)

کد خبر: 2138
  تاریخ خبر : 29 مهر 1402
 اخبار و روابط عمومی
 176