گزارش تصویری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی در سال99

اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی در سال 99

گزارش تصویری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب و سازگاری با کم آبی در سال 99

کد خبر: 1658
  تاریخ خبر : 1 خرداد 1399
  آخرین به‌روزرسانی : 6 خرداد 1399
 اخبار و روابط عمومی
 587