ششمین نشست شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان

ششمین نشست شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان و کارگروه سازگاری ب کم آبی به روایت تصویر

ششمین نشست شورای حفاظت از منابع آب استان سمنان و کارگروه سازگاری ب کم آبی به روایت تصویر

کد خبر: 1483
  تاریخ خبر : 30 تیر 1397
 مدیر پورتال
 825