مصاحبه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان در رابطه با سیل

در پنجمین روز هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی و در برنامه رادیویی با صدای مرکز سمنان موضوع سیل و روشهای مقابله با آن توسط مهندس جهانگیر حبیبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان تشریح شد.
ر این مصاحبه رادیویی ابتدا مهندس حبیبی با اشاره به وظایف و اختیارات شرکت آب منطقه ای سمنان در خصوص سیل، عوامل پیدایش سیل و مهار آن مواردی را به اختصار نام متذکر شد..


  آرشیو خبری
  13 آبان 1387

تشریح برنامه های سفر دو روزه وزیر نیرو به استان سمنان

طی هماهنگی های بعمل آمده با صدای مرکز سمنان برنامه های سفر دو روزه وزیر نیرو به شهرستانهای دامغان
و گرمسار توسط مهندس حبیبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان تشریح شد.

  آرشیو خبری
  13 آبان 1387

مصاحبه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان در رابطه با سیل

در پنجمین روز هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی و در برنامه رادیویی با صدای مرکز سمنان موضوع سیل و روشهای مقابله با آن توسط مهندس جهانگیر حبیبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان تشریح شد.
ر این مصاحبه رادیویی ابتدا مهندس حبیبی با اشاره به وظایف و اختیارات شرکت آب منطقه ای سمنان در خصوص سیل، عوامل پیدایش ..

  آرشیو خبری
  13 آبان 1387

مصاحبه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان در رابطه با سیل

در پنجمین روز هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی و در برنامه رادیویی با صدای مرکز سمنان موضوع سیل و روشهای مقابله با آن توسط مهندس جهانگیر حبیبی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای سمنان تشریح شد.
ر این مصاحبه رادیویی ابتدا مهندس حبیبی با اشاره به وظایف و اختیارات شرکت آب منطقه ای سمنان در خصوص سیل، عوامل پیدایش ..

  آرشیو خبری
  13 آبان 1387